Słubickie Stowarzyszenie „Przystań” zaprasza dzieci ze szkół podstawowych Gminy Słubice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Życie bez nałogów jest piękne”. Prace można przesyłać do końca listopada.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słubice. Organizatorzy podzielili plastycznych konkursowiczów na dwie kategorie wiekowe, kl. IV-VI i VII –VIII. – Nasze stowarzyszenie zajmuje się ogólnie pojętą profilaktyką wszelakich uzależnień. W bieżącym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z gminy Słubice i jednym z naszych działań profilaktycznych jest właśnie konkurs plastyczny pn. „Życie bez nałogów jest piękne”. Czekamy na prace plastyczne w dowolnej technice do końca listopada – mówi Monika Smolińska ze stowarzyszenia.

Ze względu na pandemię i brak zajęć stacjonarnych w szkołach prace można przesyłać w dwojaki sposób. Pocztą na adres stowarzyszenia (ul. Kościuszki 19a/2/3a) lub w formie zdjęcia na adres mailowy (przystanslubice@gmail.com).

W konkursie planowane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki w każdej kategorii, drobne nagrody rzeczowe otrzymają laureaci miejsc 4-6. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i słodkie niespodzianki.

Ze względu na obecne warunki zachęcamy uczestników do przesyłania swoich prac pocztą na adres siedziby stowarzyszenia lub w formie zdjęcia na adres mailowy stowarzyszenia. Wszystkie informacje znajdują się w Regulaminie.

Termin przesyłania prac to koniec listopada.

Regulamin konkursu:

 1. Organizator: Stowarzyszenie „Przystań”
 • Honorowy Patronat: Mariusz Olejniczak- Burmistrz Słubic, Wacław Buka- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Cel Konkursu:
 • Popularyzacja wiedzy na temat uzależnień,
 • Uświadamianie młodzieży występujących zagrożeń,
 • Promocja zdrowych zachowań i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
 • Propagowanie życia bez nałogów,
 • Skłanianie uczniów do zachowań asertywnych,
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
 • Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką konkursu

 1. Uczestnicy:
 • Uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI
 • Uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII
 1. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Słubice;
 • Autorem pracy może być tylko jedna osoba;
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane;
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną formatu A3 l lub A4 w ustawieniu poziomym lub pionowym;
 • Prac nie należy oprawiać;
 • Nie przewiduje się prac przestrzennych;
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora Konkursu nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac oraz na ich ekspozycję;
 • Ze względu na zagrożenie koronawirusem przewiduje się następujące sposoby przekazania prac konkursowych:
 • Przesłanie pocztą na adres stowarzyszenia tj. 69-100 Słubice, ul. Kościuszki 19a/2/3a
 • Przesłanie zdjęcia pracy na adres mailowy: przystanslubice@gmail.com
 • Praca plastyczna powinna być trwale opisana drukowanymi literami na odwrocie lub w mailu zawierająca: imię, nazwisko autora, wiek i adres domowy, numer telefonu, nazwę placówki, do której uczestnik uczęszcza, imię nazwisko nauczyciela/opiekuna/rodzica pod kierunkiem, którego wykonano pracę;

 

 1. Temat konkursu:
 • Dowolna interpretacja hasła:
 • „ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW JEST PIĘKNE”

 

 1. Czas trwania konkursu i zasady przekazywania prac Organizatorowi:
 • Konkurs przeprowadzony jest w jednym etapie. Prace należy oddawać w terminie od dnia 04 listopada 2020r. do dnia 30 listopada 2020 r.;
 • Wynik zostanie ogłoszony dnia 15 grudnia 2020 r.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o dacie i miejscu wręczenia nagród;
 • Pozostałe nagrody pocieszenia i dyplomy zostaną przekazane przez Organizatorów uczestnikom indywidualnym;

 1. Zasady oceny i nagrody ocena prac konkursowych:
 • Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
 • Zgodność pracy z tematyką;
 • Inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki;
 • Czytelność przekazu;
 • Ogólne wrażenia estetyczne;
 • Oceny prac dokona specjalnie powołane JURY, w skład którego wejdą:
 • Przedstawiciele Organizatora;
 • Przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach;
 • Spośród prac zostanie wytypowanych po 6 osób z każdej kategorii, którym zostaną przyznane miejsca I-VI;

 

 1. Nagrody:
 • SP, kl. IV-VI
 • M-ca I-III– Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy;
 • M-ca IV-VI– Drobne nagrody rzeczowe;
 • Pozostali uczestnicyDyplomy i drobne nagrody pocieszenia;
 • SP, kl. VII-VIII
 • M-ca I-III– Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy;
 • M-ca IV-VI– Drobne nagrody rzeczowe, dyplomy;
 • Pozostali uczestnicy– Drobne nagrody pocieszenia, dyplomy;

 

 1. Osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu:
 • Monika Smolińska
 • Robert Tomczak- Tel. 601641504

E-mail. Stowarzyszenia przystanslubice@gmail.com