woman gd0d92a580 1920

Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VII”, współfinansowany przez Gminę Słubice, jest kontynuacją projektów z lat poprzednich i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Realizowany jest przez osiem miesięcy, w okresie od maja 2022 do grudnia 2022 r.

Głównym celem projektu jest wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice.

Zależy nam na wyposażeniu mieszkańców gminy Słubice w wiedzę dotyczącą umiejętności oraz praktycznych kompetencji społecznych.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Adresatami projektu są mieszkańcy naszej gminy, dzieci i młodzież oraz ich rodzice, osoby z różnymi problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi, z zaburzoną koncentracją uwagi, itp. Dla terapeutów zostanie przeprowadzona superwizja.
W ramach projektu odbywają się konsultacje i terapie specjalistyczne – psychologiczna, pedagogiczna, a także terapia Biofeedback oraz wspomniana już superwizja.

Cele terapii psychologicznej: pracować będziemy nad rozwojem emocjonalnym dzieci i młodzieży, przy ścisłej współpracy z rodzicami. Mamy nadzieję, że spowoduje to zmianę świadomości rodziców w zakresie emocji oraz zwiększy ich umiejętności wychowawcze. Poprzez pracę psychologiczną chcemy wpłynąć na wzrost poczucia własnej wartości oraz umiejętności społecznych, szczególnie wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Cele terapii pedagogicznej: rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawnianie kompetencji matematycznych.

Cele terapii Biofeedback: usprawnianie pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą.

Cele Superwizji: zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia przez terapeutów. W rezultacie podwyższenie jakości świadczonych usług terapeutycznych.

Udział w konsultacjach i terapiach jest bezpłatny.
Koordynator projektu – Agnieszka Choina

Czytaj też: “Każdy inny – wszyscy równi”, tak w Słubicach Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodziło Stowarzyszenie po PROstu! [foto]

Źródło: Stowarzyszenie po PROstu