Dziś przyglądamy się pracy radnych Górzycy. Wśród nich szczególną aktywnością wykazało się tylko dwóch radnych: Adrian Sulmiński oraz Rafał Baran. Najwięcej interpelacji dotyczyło Czarnowa i Owczar. Samej Górzycy dotyczyły tylko trzy interpelacje złożone przez A. Sulmińskiego, Marię Syktus i Krzysztofa Krupę. Czy to oznacza, że w Górzycy mieszkańcy nie mają żadnych problemów i tak dobrze im się żyje? 

Jednym z głównych tematów, które pojawiły się w pracy radnych, były interpelacje dotyczące miejscowości Czarnów i Owczary. To właśnie te obszary stały się punktem zainteresowania dla Sulmińskiego oraz Barana, którzy wykazali się aktywnością i zaangażowaniem w sprawy swoich wyborców.

Jedną z kluczowych kwestii, którą podniósł Adrian Sulmiński, było pilne zapotrzebowanie na naprawę chodnika oraz przebudowę drogi w Owczarach. Starając się poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz wygodę codziennego poruszania się mieszkańców, radny zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań naprawczych w tych obszarach. Oprócz tego jego interpelacje dotyczyły instalacji dodatkowej latarni oraz montażu systemu odwodnienia również w Owczarach.

Dodatkowo dwie z jego interpelacji dotyczyły oświetlenia ulicy Lipowej i Klonowej w Górzycy.

W działalności radnego Rafała Barana widać wyraźne dążenie do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki życia mieszkańców Czarnowa. Jego kluczowe interpelacje dotyczyły poprawy dróg i oświetlenia ulicznego.

Nie sposób nie zauważyć zaangażowania tych dwóch radnych w rozwój i poprawę warunków życia w Owczarach i Czarnowie. Ich starania mają konkretny cel – uczynić te miejscowości bardziej funkcjonalnymi i  bezpiecznymi.

Kolejne interpelacje, jakie zgłosili radni dotyczyły chodników w Stańsku z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (interpelacja radnej Blanki Kwiek), infrastruktury drogowej w Żabicach ( interpelacja radnej Janiny Bryl) oraz nieprawidłowości odbierania odpadów w Czarnowie przez firmę zewnętrzną (interpelacja Stanisławy Urban).

A co z samą Górzycą? 

Interpelacji dotyczących samej Górzycy nie było wiele. O jednej z nich wspominaliśmy wyżej, drugą złożył radny Krzysztof Krupa i dotyczyła ona przejścia dla pieszych przy Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym w Górzycy, trzecia została złożona przez radną Marię Syktus, chodziło o montaż progu zwalniającego przy ul. Parkowej w Górzycy. Czy to oznacza, że nie ma tu żadnych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy? Żyje się tu aż tak dobrze? A może problem tkwi właśnie w komunikacji, bo przecież radni w Górzycy nie posiadają służbowych maili ani telefonów. Jak więc się z nimi kontaktować? W tym miejscu wspomnijmy o jeszcze jednej interpelacji złożonej przez radnego Krzysztofa Krupę, który wnioskował o zakup służbowych tabletów dla radnych. Miałyby one służyć do pracy na sesjach i podczas komisji. Pomysł nie został zrealizowany. Ale jeśli radni mają problemy z dostępem do sprzętu, to może pomysł był całkiem dobry. Wtedy – taką mamy nadzieję – na każdym służbowym tablecie znalazłby się służbowy mail.

Mając na uwadze, że każda miejscowość ma swoje wyzwania i potrzeby, z pewnością istnieją kwestie, które mogłyby zostać podniesione przez radnych Górzycy. A jeśli istnieją niezgłoszone problemy, ważne jest, aby mieszkańcy mieli możliwość ich zgłaszania, a radni byli dostępni, otwarci na dialog i działali na rzecz rozwiązania tych problemów.