W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Słubic wpłynęło dziesięć ofert. Trzy z nich mieszczą się w założonym budżecie, a obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.

Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione według czterech kryteriów, z których najważniejszym jest cena (60%). Pozostałe kryteria obejmują:

  • doświadczenie projektanta drogowego (20%),
  • zespół środowiskowy (10%),
  • wzmocnienie zespołu projektowego – geotechnik (10%).

Szczegóły ofert

Najtańszą ofertę złożyło Biuro Projektów TRASA z Poznania, wyceniając prace na 4 853 211 zł. Z kolei najdroższą propozycję przedstawiło konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa z Warszawy i RDK Projekt z Bielan Wrocławskich, oferując cenę 10 528 246,50 zł.

Przedmiot zamówienia

Zadaniem wybranego wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W zakres prac wchodzi również przygotowanie kompletnych materiałów do wydania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Słubic. Obwodnica ta ma stanowić nowy przebieg DK31, mający na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto. Planowana trasa ma również omijać sąsiednie miejscowości: Drzecin i Kunowice.

Współpraca z samorządem

Obwodnica Słubic w ciągu DK31 została ujęta na liście rezerwowej Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, jednak bez zapewnionych środków finansowych. Ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze było możliwe dzięki porozumieniu z Gminą Słubice, która wzięła na siebie koszty tych prac. Zgodnie z umową, wybór wykonawcy dokumentacji, zawarcie umowy oraz nadzór nad jej realizacją leżą po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Budowa obwodnicy Słubic to kluczowy projekt, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego w centrum miasta. Proces weryfikacji ofert jest pierwszym krokiem do realizacji tego przedsięwzięcia.

Źródło: gov.pl