fbpx

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. Gminne placówki gotowe na przyjęcie dzieci

Od 18 stycznia, uczniowie klas I-III,  wracają do nauki stacjonarnej. Każda gminna szkoła opracowała, w oparciu o wytyczne GIS i MEN, indywidualne zasady, które wynikają z możliwości lokalowych danej placówki.

Powrót uczniów klas I-III do szkół podstawowych będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z GIS przygotowało wytyczne, które w dużej mierze opierają się na zapisach  z września 2020 r. Wszelkie informacje rodzice dzieci z naszej gminy otrzymają,  poprzez platformę elektroniczną Librus, najpóźniej do jutra.

Z informacji dyrektorów szkół wynika, że wszystkie gminne placówki, są już przygotowane do przyjęcia dzieci i dostosowały pracę do wytycznych MEN i GIS.

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

Poniżej niektóre z przyjętych rozwiązań, które zostaną zastosowane w naszych gminnych szkołach podstawowych.

  • Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły  umożliwia się  skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularnie napełniane.
  • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  • Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane bezpośrednio  po użyciu. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu : izolatorium i  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
  • Zapewnia się szybką, skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia. Wychowawcy/ nauczyciele kontaktują się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, poprzez portal librus lub poprzez platformę Microsoft
  • Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
  • Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Rozmieszczenie klas pozwala na ograniczenie kontaktu między klasami do minimum ( wyznaczone sektory do przebywania uczniów podczas przerw , również do ruchu na świeżym powietrzu).
  • Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki uczeń może zostawiać w szkole, kiedy wraca do domu.
  • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w ustalonych grupach. Do każdej grupy przydzielony jest opiekun. Należy zachować bezpieczeństwo w czasie epidemii. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu
sŁubice zaprasza białe ilovesłubice
Baner Brandmed 2
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Portal I Love Słubice - Całym sercem dla powiatu słubickiego!