I Informacje ogólne

1. Wydawcą portalu iloveslubice.pl jest firma I Love Słubice Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100) przy ul. Plac Wolności 9b, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem KRS 0000833953, NIP 5981646915 , REGON 385862157.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu iloveslubice.pl.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z portalu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich Użytkowników korzystających z portalu. Nieprzestrzeganie Regulaminu wiąże się z konsekwencjami, które zostały opisane w IV części.
 

II Obowiązki i prawa Wydawcy portalu iloveslubice.pl

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie strony wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zaznaczeniem, iż odpowiedzialnością nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy.

2. Wydawca zobowiązuje się do reakcji w momencie zgłoszenia naruszenia zasad panujących na portalu (mowa tutaj m.in. o usuwaniu treści zabronionych).

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników portalu.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są prace modernizacyjne lub naprawcze.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi (w szczególności spowodowane siłą wyższą).
 

III Obowiązki i prawa Użytkowników korzystających z portalu iloveslubice.pl

1. Zabronione jest obrażanie i poniżanie innych Użytkowników.

2. Zabronione jest używanie słów uznanych potocznie za wulgarne bądź obraźliwe.

3. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika i noszą znamiona plagiatu – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści, które popierają radykalne postawy społeczne i są przejawem jakiejkolwiek formy dyskryminacji (np. na tle rasowym, płciowym, religijnym).

5. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści pornograficznych.

6. Zabronione jest umieszczanie treści reklamowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy treść taka została wcześniej zaakceptowana przez Wydawcę portalu.

7. Zabronione jest umieszczanie materiałów nielegalnych bądź adresów stron/linków, które kierują do materiałów nielegalnych.

8. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na portalu iloveslubice.pl bez zgody autora. 

9. Zabronione jest rejestrowanie się pod nickami będącymi nazwami własnymi (np. nazwiska znanych osób).

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie materiały, zwłaszcza w sytuacji naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich.

12. Należy unikać zamieszczania treści niewnoszących nic do dyskusji (tzw. spam), m.in.: zamieszczania komentarzy typu „super”, „zgadzam się”, „masz rację” itp.; komentowania kilkunastodniowych aktualności; powielania tematów dyskusji (w takiej sytuacji należy dopisać się do istniejącej już dyskusji, jeśli temat jest zbliżony); zakładania pojedynczych dyskusji bez braku rozwinięcia zagadnienia; zadawania pytań w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

13. Należy dbać o jakość zamieszczanych materiałów (wpisów blogowych, komentarzy) zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym.

14. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników.

15. Zabronione jest zakładanie dodatkowych kont. Jeden użytkownik = jedno konto. W przypadku odkrycia, iż użytkownik korzysta na portalu z dwóch (lub więcej) kont – wszystkie zostaną zbanowane.

16. Zabronione jest kierowanie obraźliwych uwag w stronę Redakcji, Portalu, Wydawcy, a także działanie na szkodę Portalu poprzez różne aktywności podczas korzystania z Portalu (m.in. pomówienia, oczernianie, insynuacje). Nie podoba Ci się treść wiadomości czy felietonu? Masz do tego prawo, masz prawo wyrazić swoją opinię, ale wszelkie obraźliwe wypowiedzi pod kątem Autora, Redakcji, Wydawcy będą usuwane, a autor takich wypowiedzi będzie karany. 

17. Użytkownik winień dbać o aktualność danych swojego konta, zwłaszcza adresu mailowego, który służy Redakcji do kontaktu z Użytkownikiem oraz jest jedyną formą umożliwiającą odzyskanie hasła.

18. Użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów (o ile nie naruszają zasad Regulaminu) oraz do traktowania go z szacunkiem.

19. Użytkownik może dowolnie korzystać z portalu iloveslubice.pl, o ile nie łamie przy tym zasad Regulaminu.

20. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag i sugestii związanych z portalem iloveslubice.pl. W tym przypadku należy skontaktować się z redakcją portalu iloveslubice.pl (kontakt@iloveslubice.pl) lub przesłać takie informacje drogą listowną na adres Wydawcy: I Love Słubice, Plac Wolności 9b, 69-100 Słubice.

21. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta. W tym przypadku zobowiązany jest do kontaktu z redakcją portalu iloveslubice.pl (kontakt@iloveslubice.pl).
 

IV Kary

1. Za niepostrzeganie Regulaminu Użytkownikowi grożą kary. W przypadku sytuacji nieopisanej w poniższych przykładach, decyzję podejmuje redakcja portalu iloveslubice.pl.

2. Moderator w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika może skorzystać z narzędzi umożliwiających ukaranie Użytkownika. 

  • usunięcie/moderacja treści – wszelkie materiały niezgodne z regulaminem, zawierające spam, wulgaryzmy, obrażające innych Użytkowników mogą zostać usunięte lub moderowane (w przypadku moderacji, np. usunięcie obraźliwego słowa, moderator winien zaznaczyć taką ingerencję w treść materiału). Moderacja/usunięcie treści nie niosą dla Użytkownika żadnych skutków w postaci blokady konta lub ostrzeżeń.
  • ostrzeżenie i blokada konta – w przypadku naruszenia regulaminu moderator może ukarać Użytkownika ostrzeżeniem.
  • ban – ostateczna forma kary stosowana w przypadku Użytkowników, którzy w wyraźny sposób naruszają zasady Regulaminu. Ban ma formę bezterminową i całkowicie uniemożliwia korzystanie z portalu.
  • powiadomienie providera internetowego danego użytkownika (w przypadku szczególnie rażących form naruszenia Regulaminu).
  • powiadomienie odpowiednich organów władzy publicznej (w przypadku naruszeń prawa Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Upomniany Użytkownik jest zobowiązany zastosować się do nałożonej kary.

4. W przypadku braku wyrażenia zgody na nałożoną karę, Użytkownikowi przysługuje odwołanie. Odwołanie takie należy przesłać do redakcji portalu iloveslubice.pl drogą mailową (kontakt@iloveslubice.pl).   

5. W sprzecznych sytuacjach nieokreślonych przez Regulamin decyzję zawsze podejmuje Redakcja.
 

V Forum

1. Forum dostępne jest pod adresem iloveslubice.pl/forum-slubice/

2. Na Forum obowiązują identyczne zasady jak na całym portalu zarówno w zakresie Obowiązków i praw Wydawcy, Obowiązków i praw Użytkowników, jak i Kar. 

3. Zakładając temat na Forum, należy upewnić się, czy nie istnieje już podobny. Jeśli nie jesteś pewny, zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki. 

4. Forum podzielone jest na kategorie tematyczne – dbaj, aby nowe tematy zakładać w miejscach do tego przeznaczonych. 

5. Zakładając temat, zadbaj o jasny i precyzyjny tytuł oraz korespondującą z nim treść, aby nie było wątpliwości co do opisywanego zagadnienia. 

6. Jeżeli korzystasz na forum z sygnatury, pamiętaj, że jej treść nie może w żaden sposób łamać regulaminu – obrażać innych Użytkowników, nawoływać do przemocy itp. 
 

VI Polityka prywatności

Informacje o Polityce Prywatności dostępne są tutaj.
 

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wydawcę portalu iloveslubice.pl. Informacja o zmianach będzie przekazana do wiadomości publicznej.

2. Korzystanie przez Użytkownika z portalu iloveslubice.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie wraz z ich publicznym ogłoszeniem.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@iloveslubice.pl lub listownie: I Love Słubice Sp. z o.o., Plac Wolności 9b, 69-100 Słubice.

Aktualizacja: 10.03.2020