W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, istnieje możliwość złożenia, za pośrednictwem Gminy Słubice, wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego.

Wsparcie można uzyskać przy zakupie:

• sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
• ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
• usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

• jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej;
• nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Osoby zainteresowane wsparciem zobowiązane są w terminie do 25 października 2021 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 złożyć w Biurze Interesanta w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 następujące dokumenty:

– OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,
– OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ – dot. ucznia szkoły średniej, który ma ukończone 18 lat,
– WNIOSEK DOTYCZĄCY WSKAZANIA PREFEROWANEGO SPRZĘTU,
– ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
– DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY FAKT ZATRUDNIENIA W PGR członka rodziny dziecka (tj. rodzica, dziadka, pradziadka, opiekuna prawnego) wskazanego w oświadczeniu, celem weryfikacji stanu faktycznego.

Informujemy, że:

a. druki dokumentów są dostępne również do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta UM Słubice
b. złożone dokumenty będą weryfikowane w zakresie poprawności danych oraz ustalenia, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie,
c. zweryfikowane poprawnie dokumenty będą podstawą do przygotowania wniosku aplikacyjnego przez gminę Słubice,
d. wszelkie dokumenty składane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Gmina Cybinka

Istnieje możliwość złożenia deklaracji uczestnictwa w w/w programie przez uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Cybinka.

Potrzebne są następujące dokumenty:

  •  Deklarację udziału w programie,
  • Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczenie ucznia, który osiągnął pełnoletniość,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Kopię dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR.

Należy złożyć do dnia 25.10.2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cybince, w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cybince, 69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5.

Więcej informacji: Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Czytaj także: Można ubiegać się o pieniądze na wymianę “kopciucha”. W Słubicach powstał punkt konsultacyjny.