Jeśli masz problem z prawem i chciałbyś dobrowolnie poddać się karze, nie wiesz jednak jak to zrobić – skorzystaj z tych porad! Jak złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze? – tłumaczy to krok po kroku adw. Barbara Sobol

Warunki formalne wniosku

Zgodnie z treścią art. 387 k.p.k. do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego jak tez innych rozstrzygnięć bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza obecnego oskarżonego o podstawach do apelacji wyroku. ( zawężony zakres )

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy :

a) okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a

b) cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości;

Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy prokurator wyrazi zgodę, a pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku nie zgłosi sprzeciwu.

Wskazać należy, że Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.

Złożenie wniosku w trybie art. 387 § 1 k.p.k. nie obliguje sądu rozpoznającego sprawę do jego automatycznego uwzględnienia.

Wniosek taki podlega kontroli w zakresie spełnienia wszystkich warunków dopuszczalności. Oznacza to, że sąd akceptujący wniosek musi weryfikować nie tylko fakty, ale także zgodność ustaleń z aktualnym stanem prawnym.

W sytuacji, w której treść wniosku tychże regulacji prawnych nie respektuje, niewątpliwym obowiązkiem sądu jest, bądź to uzależnienie swojej decyzji o uwzględnieniu tego wniosku od dokonania w nim zmiany konwalidującej dostrzeżoną jego wadliwość (vide art. 387 § 3 KPK), bądź też rozpoznanie w dalszym ciągu sprawy na zasadach ogólnych. ( Źrółdło Legalis )

adw. Barbara Sobol Kancelaria Adwokacka
ul. Walczaka 12B/10
66-400 Gorzów Wielkopolski https://www.adwokatsobol.pl