Burmistrz Słubic ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, tj. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać do 30 września 2024 roku.

Dotacje będą udzielane wyłącznie na dofinansowanie budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dla jednej nieruchomości. Mogą obejmować zarówno koszty zakupu urządzenia, robót budowlanych, jak i przygotowania dokumentacji technicznej, w tym:

  • wykonania badań geologicznych,
  • zakupu mapy niezbędnej do wykonania projektu,
  • uzgodnień z właściwymi organami,
  • zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do starostwa powiatowego,
  • koszty przeprowadzenia odbioru technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie nie może pokrywać kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Wysokość dotacji wynosi do 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 5 tys. złotych.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach, od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek o udzielenie dotacji,
  • zgoda współwłaściciela budynku.

Szczegółowe warunki udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska określa załącznik do ogłoszenia.

Wszelkich informacji na temat dofinansowań budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udziela Elżbieta Głębowska, pokój nr 201 w Urzędzie Miejskim w Słubicach, tel. 95 737 2031.