Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

 1. Kandydaci, zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach, muszą być członkami Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.
 2. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
  • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe bądź podyplomowe,
   w zakresie zarządzania, ekonomiczne, prawnicze lub techniczne,
  • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej
   w Słubicach,
  • posiadanie koncepcji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach,
  • pełna dyspozycyjność i odporność na stres,
  • umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
  • komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
  • biegła znajomość obsługi komputera (pakietu Microsoft Office),
  • niepozostawanie w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa
   lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
   w Słubicach,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwa w tym przestępstwa skarbowe,
  • niepodleganie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
  • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej
   w Słubicach, rezygnację z niej lub jej zawieszenie z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach,
  • niepozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Słubicach,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

   Oferta winna zawierać:

  • list motywacyjny,
  • CV,
  • oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków zawartych w punkcie 2. h.–n.
  • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu i ich akceptacja.

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach przy ul. Kopernika 20A

w terminie do dnia 4 września 2023 roku, do godz. 14:00.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje faktyczna data wpływu

do biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

Tryb i zasady dokonania wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach określa statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach i Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

Dokumentacja przedłożona przez kandydatów podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia o RODO.