Szkoły Podstawowe klasy 4 – 8 tryb zdalny, przedszkola i nauczanie początkowe bez zmian, czyli nauczanie stacjonarne. Opuszczanie miejsca zamieszkania od godz. 8.00 do 16.00 przez młodzież tylko z osobą dorosłą. Restauracje, puby, kawiarnie zostaną zamknięte, będą mogły przygotowywać tylko posiłki na wynos. Osoby starsze nie powinni opuszczać domów, a seniorzy samotni mogą liczyć na pomoc w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu będą mogli liczyć na pomoc wolontariuszy czy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zakazane zostały spotkania, w których udział bierze więcej niż 5 osób – to nowe restrykcje, które będą obowiązywały od jutra. 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. W związku z tym wprowadzone zostają  nowe zasady bezpieczeństwa:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Decyzji w sprawie wszystkich świętych jeszcze nie ma, póki co premier Mateusz Morawiecki prosi o ostrożność. – Już teraz chcę zaapelować o to, by 1 listopada pozostać w domu, a groby odwiedzić parę dni wcześniej lub później. 

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

Jakie jeszcze obostrzenia obowiązują w strefie czerwonej? 

 1. Edukacja: W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
 2. Wydarzenia sportowe: współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności
 3. Wydarzenia kulturalne: odbywają się:
  1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
  a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
  b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
  2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
  a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
  b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 4. Aquaparki i baseny: zawieszenie działalności.
 5. Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne: zawieszenie działalności
 6. Siłownie i centra i kluby fitness: zakaz działalności
 7. Handel:  obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach – dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2, obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 8. Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu: w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
 9. Transport lotniczy: obowiązek:
  1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
  2) dezynfekcji statku powietrznego:
  a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
  b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
  c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
  3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto podlega kwarantannie w Niemczech? 

Wciąż zadajecie pytania związane z przekraczaniem granicy Polsko – Niemieckiej. Wczoraj mogliście podstawowe informacje przeczytać w artykule „Od soboty przekroczenie granicy tylko z negatywnym testem lub obowiązkowa kwarantanna!”

W każdej jednak chwili przepisy te mogą się zmienić. Przygotowaliśmy dla Was obowiązujące na tę chwilę (piątek, godz.12) przepisy dotyczące poszczególnych landów, w których są informacje dotyczące kwarantanny. 

Brandenburgia

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy (tylko jeśli brak jest symptomów choroby):

– osób przejeżdżających przez Brandenburgię tranzytem

– osób zawodowo transportujących towary, osoby lub pocztę

– osób, których działalność konieczna jest dla utrzymania stosunków dyplomatycznych lub konsularnych, rządu i samorządów, organów UE i organizacji międzynarodowych (konieczne jest pisemne poświadczenie pracodawcy)

– osób, które wjeżdżają codziennie lub na okres do pięciu dni w celu wykonywania nieodzownych i nie dających się przesunąć w czasie obowiązków zawodowych, nauki i kształcenia na terenie landu Brandenburgia

– osób, które posiadają i przedstawią stosownemu urzędowi ds. zdrowia zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim lub angielskim o tym, że nie istnieją przesłanki świadczące o zakażeniu Covid; zaświadczenie to musi opierać się o test molekularny wykonany zgodnie z normami europejskimi maksymalnie 48 godzin przed wjazdem.

– w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są inne zwolnienia od obowiązku kwarantanny, o ile ma to oparcie w okolicznościach sprawy.

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_quarv

Berlin

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy (tylko jeśli brak jest symptomów choroby):

– osób, które posiadają i przedstawią stosownemu urzędowi ds. zdrowia zaświadczenie lekarskie oraz wynik testu laboratoryjnego wykonanego nie później niż 48 godzin przed wjazdem, świadczące o tym, że nie istnieją przesłanki świadczące o zakażeniu Covid;

– osób, których działalność konieczna jest dla utrzymania stosunków dyplomatycznych lub konsularnych,

– osób przejeżdżających przez Berlin tranzytem, o ile niezwłocznie i bezpośrednio opuszczą kraj związkowy,

– osób zawodowo transportujących towary lub osoby, o ile przebywały w obszarze ryzyka mniej niż 72 godziny lub zatrzymają się w Berlinie na mniej niż 48 godzin,

– osób, których działalność konieczna jest dla utrzymania pracy rządu i samorządów, organów UE i organizacji międzynarodowych (konieczne jest pisemne poświadczenie pracodawcy)

– osób, które są pracownikami transportu kolejowego, powietrznego, kołowego lub morskiego i zatrzymywały się w obszarze ryzyka nie więcej niż 72 godziny lub zatrzymają się w Berlinie na nie dłużej niż 48 godzin.

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen-und-quarantaene/

Następna strona->

Strony: 1 2