Interwencje radnych mijającej kadencji miały na celu poprawę codziennego życia mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu w różnych obszarach życia społecznego. Jak to wygląda w Słubicach? Zobaczmy! 

Interpelacje radnych

Największe zaangażowanie w postaci 41 interpelacji, wniosków i zapytań, pokazał radny Daniel Szurka. Jego działania miały na celu poruszenie szerokiego wachlarza kwestii istotnych dla społeczności lokalnej, od bezpieczeństwa publicznego po sprawy infrastrukturalne i społeczne. W odpowiedziach radnego można było znaleźć m.in. tematy związane z koniecznością naprawy chodników, wyrównania drzewostanu czy organizacji patroli dla zapewnienia bezpieczeństwa.

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

– Wiele z interwencji przyniosło już pozytywne rezultaty, część zaś wymagała dalszych działań lub została rozpatrzona tylko częściowo. W niektórych przypadkach tematy poruszone w interpelacjach wymagały dalszych konsultacji lub analiz ze strony odpowiednich instytucji – czytamy w odpowiedzi radnego Szurki na pytania zadane mailowo. 

Warto podkreślić, że na nasze pytania odpowiedziało tylko dwóch radnych: właśnie Daniel Szurka i Alicja Pietrzyk. Pozostali radni nie odpowiedzieli, ich interpelacje wyszukaliśmy na BIP-ie gminy Słubice.

Zostańmy zatem przy radnej Alicji Pietrzyk, która złożyła trzy interpelacje. Jej działania skupiły się na konkretnych sprawach, takich jak wymiana ogrodzenia placu zabaw osiedla Słowiańskie obok Rossmanna, czy też zamontowanie ławeczki przed klatką schodową osoby niepełnosprawnej na osiedlu Słowiańskim. Te interwencje przyniosły pozytywne rezultaty dla społeczności.

– Zapytałam także o działania zaplanowane w roku 2023 w zakresie wspierania kobiet w ich życiu zawodowym i społecznym,  w monitorowaniu ich zdrowia, w zakresie polityki prorodzinnej,  bądź w inicjowaniu akcji dotyczących kobiet. W odpowiedzi otrzymałam, iż takie działania nie są w kompetencjach i zadaniach urzędu miasta Słubice – czytamy w mailu od radnej.

Nie mniej istotne były działania radnego Piotra Gołdyna, który złożył aż 13 interpelacji. Ich zakres był szeroki, obejmując kwestie bezpieczeństwa mieszkańców Słubic, czystości przy wałach, oraz zagospodarowania terenu parku przy ulicach Kupieckiej i Sportowej. Dodatkowo radny Gołdyn wyraził wątpliwości co do procedur dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy, co wskazuje na jego troskę o rozwój lokalnego obszaru.

Radna Ewa Chustecka, podobnie jak jej koleżanka A. Pietrzyk, również wniosła wkład w postaci trzech interpelacji.

Również radni Krystyna Baczyńska, Waldemar Dutkiewicz oraz Piotr Zalisz  zaangażowali się, składając po dwie interpelacje. Ich działania ukierunkowane były na różnorodne aspekty życia lokalnej społeczności, od spraw infrastrukturalnych po sprawy społeczne.

Po jednej interpelacji złożyły także radna Ewa Guzik oraz radna Agnieszka Pakulska, ich działania również wskazywały na troskę o konkretne potrzeby mieszkańców.

Pozostałych sześciu radnych nie złożyło żadnych interpelacji, wniosków i zapytań.

Treści interpelacji i odpowiedzi na nie znajdziecie na BIP Słubice. Link:

https://bip.slubice.pl/?c=977#](https://bip.slubice.pl/?c=977#).

Aktualizacja: Po publikacji artykułu dostaliśmy wiadomość od przewodniczącego rady miejskiej Grzegorza Cholewczyńskiego. Na jego prośbę przytaczamy całą treść wiadomości:

„Dziękuję za zaangażowanie Państwa portalu w sprawy dotyczące społeczności gminy Słubice, chciałbym jednak sprostować kilka kwestii, które pojawiły się w artykule „Interwencje radnych gminy Słubice. Co zrobili dla dobra społeczności lokalnej w mijającej kadencji?”.

Pierwszą, najważniejszą, jest fakt, że liczba złożonych interpelacji i zapytań nie jest wyznacznikiem wkładu pracy radnych w sprawy społeczne. Ci radni, którzy mają dobry kontakt z burmistrzem, nie muszą wysyłać do niego pism w formie interpelacji, żeby omówić daną sprawę. Spotykają się z nim bezpośrednio i działają na bieżąco, nie tracąc czasu na tzw. biurokrację. Wiele inicjatyw w gminie zostało przeprowadzonych przez radnych po zwykłej rozmowie. Miarą ich pracy nie jest liczba wysłanych pism, ale skuteczność w działaniu.

Radni działają poprzez komisje, spotkania z mieszkańcami i dyżury. W moim przypadku, czy w przypadku wiceprzewodniczącej rady Marii Skalniak, dyżury przeprowadzane są co tydzień. W każdy poniedziałek mamy spotkania z burmistrzem, które służą omówieniu spraw dotyczących funkcjonowania miasta. Najważniejsze rzeczy zgłaszane w tygodniu przez mieszkańców są przekazywane na bieżąco, nie ma konieczności ujmowania ich za każdym razem w piśmie. Radni, którzy nie składają pisemnych interpelacji, sukcesywnie informują burmistrza o podejmowanych i potrzebnych inicjatywach. Radni wiejscy natomiast, czyli Ewa Guzik i Rafał Mazurek, mają w swoich sołectwach częste spotkania z mieszkańcami. W terenie, na bieżąco rozwiązują swoje sprawy.”