fbpx

Wszystko na temat sobotniej imprezy Sun Session. Na teren imprezy wchodzi 250 osób plus osoby zaszczepione!

Już w sobotę o 21.00 zapraszamy Państwa na imprezę Sun Session organizowaną przez I Love Powiat Słubicki. Żeby jednak przebiegała ona zgodnie z wytycznymi i zachowaniem reżimu sanitarnego koniecznie zapoznajcie się ze szczegółami i regulaminem imprezy. Pierwszym i najważniejszym punktem jest to, że wejść na teren imprezy może pierwszych 250 osób plus osoby zaszczepione. 

Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowane jest na godz.21.00. Wejście będzie możliwe już od godz.19.00. Udział w imprezie na wygrodzonym terenie stadionu Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  może wziąć 250 osób plus osoby zaszczepione po okazaniu zaświadczenia bądź aplikacji pacjent.gov.pl ( kto nie ma można ją pobrać w sklepie play klikając w link Internetowe Konto Pacjenta

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

Przy wejściu będą rozdawane maseczki i płyn dezynfekcyjny.

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ SUN SESSION 5-6 CZERWCA 2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) o bezpieczeństwie imprez masowych oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy pn. „Sun Session”, zwanej dalej Imprezą, będą przebywać na terenie jej przeprowadzania. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:


  1. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie I Love Powiat Słubicki z siedzibą w Słubicach, 96-100, ul. Pl. Wolności 9B;.
  2. Miejscem Imprezy jest wygrodzony teren na Stadionie SOSiR w Słubicach.
  3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców gminy Słubice oraz zaproszonych gości, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział w imprezie. Wstęp jest wolny.
  4. Osoby małoletnie (do 13 roku życia) uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
  5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
  6. Zakazane jest:

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie Imprezy,


b) jakiekolwiek działanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności rzucanie wszelkimi przedmiotami, a zwłaszcza twardymi i ostrymi,

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew oraz infrastruktury znajdujących się na terenie Imprezy,

d) wprowadzanie na teren Imprezy sprzętów służących do poruszania się, w tym: rowerów, hulajnóg, rolek, deskorolek itp., za wyjątkiem wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych,

e) wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów, które posiadają ostre krawędzie, i mogą stanowić niebezpieczeństwo dla innych uczestników Imprezy,

f) sprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym oraz młodzieży do lat 18.

8. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.


9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych

10. Zabrania się uczestnikom wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla gości, np. pomieszczenia wewnątrz budynku, pomieszczenia służbowe, scena, garderoby itp.

11. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także prowadzenie innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Zabrania się prezentowania w trakcie Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.


12. Zabrania się tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

13. Przedstawiciele Organizatora Imprezy (Ochrona) , posiadający identyfikatory są uprawnieni do:

a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II podpunkt 8,

b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

c) stosowania siły fizycznej oraz technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę,


d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego ,a także chronionego mienia.

14. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom, które:

a) znajdują się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, pirotechniczne, własne napoje alkoholowe,

c) zachowują się agresywnie, obraźliwie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

d) odmawiają poddania się czynnościom kontrolnym opisanym w podpunkt 13 lit. a

15. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.


16. Organizator utrwala przebieg Imprezy w postaci zdjęć i nagrań video w celu dokumentacji oraz promocji Imprezy i działalności Organizatora oraz sponsorów w obecnej edycji i w przyszłych latach, co wiąże się z utrwalaniem i rozpowszechnianiem wizerunku osób przebywających na terenie Imprezy. Udział w Imprezie jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Imprezy. Osoby niewyrażające ww. zgody są zobowiązane do opuszczenia terenu Imprezy. Szczegółowe zasady utrwalania i rozpowszechniania wizerunku określa Klauzula Informacyjna stanowiąca integralną część Regulaminu.

17. Wszelkie prawa do nazwy i logo imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

18. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.


19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty wzniesione na teren Imprezy.

20. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Imprezy za zgodą Organizatora.

21. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na publicznych parkingach usytuowanych w okolicy Stadionu SOSiR.

22. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, w razie wypadku mającego miejsce na terenie imprezy pn. „Sun Session” są wyłączone z możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, lub działania władz państwowych, lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

24. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej Imprezy, tj. https://facebook.com/events/536898810659778

– przy wejściu na teren Imprezy.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania wyjątkowych decyzji i działań, wykraczających poza niniejszy Regulamin, wynikających z bieżących, niestandardowych sytuacji.

27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

28. Regulamin wchodzi w życie dniem 05 czerwca 2021 roku i obowiązuje do zakończenia Imprezy w dniu 06 czerwca 2021 roku.

29. Organizacja imprez odbywa się na podstawie „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dostępne na stronach: www.gov.pl ; www.mkidn.gov.pl oraz www.gis.gov.pl

30. W imprezach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nieprzejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nieprzebywające na kwarantannie i nieobjęte nadzorem epidemiologicznym.

31. Rekomenduje się uczestnikom imprez korzystanie w trakcie wejścia, trwania i wyjścia z imprez ze środków ochrony osobistej – maseczki. Ponadto przy wejściu na teren imprezy rozdawane będą maseczki oraz dostępne płyny do dezynfekcji.

Whatsapp Image 2021 06 01 At 14.33.26

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Portal I Love Słubice - Całym sercem dla powiatu słubickiego!
Podcast Słubice